RING OSS - 018-44 454 52

Enskilt avlopp Uppsala

RING OSS - 018-44 454 52

Enskilt avlopp

Vi är företaget som leverar lösningar inom enskilt avlopp i Uppsala.

När ni anlitar oss för att anlägga enskilt avlopp i Uppsala kan ni räkna med vår expertis och höga kompetens i en annars komplicerad process som består av många regler. Vi hjälper också de kunder som önskar med ansökning om tillåtelse för bygge av enskilt avlopp i Uppsala hos kommunen. Kontakta oss så berättar vi mer om processen med anläggning av enskilt avlopp i Uppsala!

Anläggning av enskilt avlopp i Uppsala

Det ställs höga krav på fastighetsägare som vill anlägga eget enskilt avlopp i Uppsala för vatten och rening. Då utsläpp av orenat avloppsvatten kan orsaka stora miljöskador för omkringliggande natur och djur så är det extra viktigt att installationen av enskilt avlopp i Uppsala görs både korrekt och på ett miljömedvetet sätt. Vi sitter med expertisen och kompetensen för att göra denna process smidig och trygg, både för er som kund och för att skydda miljön.

Hur fungerar det?

När vi anlägger enskilt avlopp i Uppsala använder vi tekniker som infiltrationer, markbäddar, trekammarbrunnar och minireningsverk. Det är kapaciteten i dessa tekniker som avgör om anläggningen anses uppfylla kraven på rening av avloppsvatten. I många fall behöver de också kompletteras med fosforrening.

  1. Infiltration - I en infiltrationsanläggning renas vatten naturligt när det rinner genom naturliga jordlager och behöver oftast väldigt lite tillsyn. Denna metod används oftast för rening av blandat och BDT-vatten (avloppsvatten från bad, disk och tvätt).

  2. Markbädd - När marken på fastigheten inte lämpar sig för infiltration är markbädd ett alternativ. I en markbädd sker reningen av vatten i ett sandlager som byggs upp i vilken vatten som inte rinner ner i marken leds ut till ett dike. Detta är den vanligaste tekniken för enskilt avlopp i Uppsala och kan användas för blandat avloppsvatten såväl som BDT-vatten.

  3. Minireningsverk - Tekniken liknar väldigt mycket den som i kommunala reningsverk med sedimentering, biologisk rening och kemisk processering. Dessa minireningsverk är speciellt utformade för hushåll och installeras enkelt vid hus och villor.

  4. Trekammarbrun - Detta är en typ av slamavskiljare som sorterar bort grova partiklar ur avloppsvatten innan själva reningsprocessen påbörjas.

ROT-avdrag för enskilt avlopp i Uppsala

Ni har rätt att ansöka om ROT-avdrag när ni väljer att anlita oss för anläggning och underhållning av enskilt avlopp i Uppsala för vatten och rening. Avdraget ligger på 50 000 kr per hushåll och år. Vi drar av beloppet på fakturan och sköter det administrativa arbetet med Skatteverket. Ni som kund behöver inte göra så mycket mer!